Naam : Stichting Platform Armoedebestrijding (te Heerhugowaard)
Fiscaalnummer : 8163.65.271
Secretariaat : Larixplantsoen 3, 1702 XG Heerhugowaard
Telefoon : (072) 57 119 52

Bestuurssamenstelling:

 • Adriaan (A.J.F.) Rotteveel, voorzitter
 • Loes (L.) Veldman, secretaris
 • Gerard (G.S.) Wind, penningmeester
 • Tineke (C) de Boer, bestuurslid en vertegenwoordigend het Noodfonds der Kerken

Oprichtingsdatum : 26 oktober 1999
Kamer van Koophandel : 3708 7293
IBAN nummer : NL16 ABNA 0472263978

Beleidsplan 2019
Het bestuur van de stichting Platform Armoedebestrijding (te Heerhugowaard) is voornemens de in voorgaande jaren ingeslagen weg te vervolgen. De vruchtbare samenwerking met en tussen de deelnemers evenals de voorspoedige ontwikkelingen rond het project SchuldHulpMaatje® en met het Noodfonds hebben het bestuur tot dit besluit gebracht.

Concreet gaat het om de volgende activiteiten:

 • Het organiseren van zgn. periodiek Deelnemersoverleg en overleg met vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen.
 • Afstemming met de Cliënten Advies Raad (CAR) over (politiek en maatschappelijk) relevante thema’s in Heerhugowaard.
 • Continuering van het project SchuldHulpMaatje®. Er wordt een minimale capaciteit van 20 gecertificeerde vrijwilligers nagestreefd. Dit is mede afhankelijk van de beschikbare financiële middelen.
 • En verder toezicht op het instandhouden van het Noodfonds (der kerken).

Beloningsbeleid:

 • Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.
 • Vrijwilligers in het project SchuldHulpMaatje ontvangen desgevraagd een (beperkte) onkostenvergoeding geheel binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders.

Doelstelling:

Artikel 2 van de statuten verwoordt wat de stichting Platform Armoedebestrijding zich ten doel stelt:

 • Het bewustmaken van de sociale problematiek in Nederland en met name in Heerhugowaard en het bevorderen van gerechtigheid.
 • De onderlinge solidariteit tussen de deelnemende organisaties te bevorderen.
 • Een gesprekspartner te zijn voor de Gemeente Heerhugowaard.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

 • Deelnemers in de stichting te verwerven
 • Het inventariseren van (stille) armoede
 • Het samenwerken met instanties, organisaties en gemeentes
 • Het verstrekken van informatie
 • Het houden van lezingen en bijeenkomsten.

En voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Nadere informatie dan wel toelichting op de uitgeoefende activiteiten is verkrijgbaar via het secretariaat.

Financiële verantwoording
Nadere informatie dan wel toelichting op de financiële verantwoording is verkrijgbaar via het secretariaat.

Download het     Jaarverslag 2018 Platform Armoedebestrijding.

Download  de  Jaarrekening-2018-met-voorwoord