ANBI

Naam: Stichting Platform Armoedebestrijding (te Heerhugowaard)
Fiscaalnummer: 8163.65.271
Secretariaat: Larixplantsoen 3, 1702 XG Heerhugowaard
Telefoon: (072) 57 119 52

Bestuurssamenstelling:

 • Aalt Klaassen, Voorzitter
 • Loes Veldman, Secretaris
 • Tineke de Boer, Bestuurslid en vertegenwoordiger van het Noodfonds
 • Rene Schreuder, Bestuurslid

Oprichtingsdatum: 26 oktober 1999

Kamer van Koophandel: 3708 7293
IBAN nummer: NL16 ABNA 0472263978 

Beleidsplan 2020
Het bestuur van de stichting Platform Armoedebestrijding (te Heerhugowaard) is voornemens de in voorgaande jaren ingeslagen weg te vervolgen. De vruchtbare samenwerking met en tussen de deelnemers evenals de ontwikkelingen rond het project SchuldHulpMaatje® en met het Noodfonds hebben het bestuur tot dit besluit gebracht.

Concreet gaat het om de volgende activiteiten:

 • Het voortzetten van het overleg met diverse alliantie partijen alsmede het  overleg met vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen. 
 • Continuering van het project SchuldHulpMaatje®. Er wordt een minimale capaciteit van 20 gecertificeerde vrijwilligers nagestreefd. Dit is mede afhankelijk van de beschikbare financiële middelen.
 • En verder toezicht op het in standhouden van het Noodfonds

Beloningsbeleid:

 • Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Doelstelling:

Artikel 2 van de statuten verwoordt wat de stichting Platform Armoedebestrijding zich ten doel stelt:

 • Het bewustmaken van de sociale problematiek in Heerhugowaard en het bevorderen van gerechtigheid.
 • Het bereiken van mensen die schulden hebben en hen begeleiden naar een schuldenvrij bestaan
 • De onderlinge solidariteit en verbinding tussen de plaatselijke organisaties te bevorderen.
 • Een gesprekspartner te zijn voor de Gemeente Heerhugowaard.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

 • Deelnemers in de stichting te verwerven
 • Het inventariseren van schulden en  armoede
 • Het samenwerken met instanties, organisaties en gemeentes
 • Het verstrekken van informatie

En voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Jaarverslag 2018 Platform Armoedebestrijding

Jaarrekening 2018 met voorwoord

Jaarrekening 2019

Bestuursverslag 2019

Jaarrekening 2020

Halfjaarsrapportage 2020

Bestuursverslag 2020