Schuldhulpmaatje Heerhugowaard - Privacy beleid

Schuldhulpmaatje Heerhugowaard heeft geen vast vestigingsadres.

De coördinator is telefonisch en per mail bereikbaar. 
De coördinator coördineert de werkzaamheden en begeleidt de schuldhulpmaatjes. De coördinator is verantwoording schuldig aan het bestuur van de stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard.
Deze laatste hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens, zowel van de schuldhulpmaatjes als van de hulpvragers.
Persoonlijke gegevens worden door zowel het bestuur als de coördinator dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
De stichting platform armoedebestrijding Heerhugowaard houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking stelt. In dit document staat beschreven hoe persoonsgegevens en gegevensbestanden worden registreert, verwerkt en bewaard.

De registratie van de gegevens vindt plaats in het systeem van de vereniging schuldhulpmaatje Nederland.

1-Contactgegevens:
Voor zowel het bestuur van het platform als de coördinator schuldhulpmaatje: zie de actuele gegevens op de website.

2-Persoonsgegevens die wij verwerken:
Schuldhulpmaatje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Datum hulpaanvraag
 • Korte omschrijving problematiek
  …..????

3.1-Gegevensverwerking:
Voor de gegevensverwerking worden geen persoonlijke data gebruikt.
De gegevensverwerking vindt deels lokaal plaats en deels landelijk.

3.2-Geheimhouding
Schuldhulpmaatjes hebben alleen toegang tot de gegevens van de hulpvrager die ze begeleiden. 

Alleen de coördinator heeft toegang tot de gegevens van alle hulpvragers.
Allen zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een wettelijke of redelijke noodzaak toe bestaat om die gegevens te verstrekken.

3.3-Website en bezoekers
Onze website heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers

4-Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schuldhulpmaatje Heerhugowaard verwerkt geen persoonsgegevens: 

Gegevens die nodig worden geacht voor de registratie en verantwoording worden zonder persoonsgegevens verwerkt.

 • Het registreren t.b.v. gegevensverwerking zowel als verantwoording aan de plaatselijke politiek als aan de landelijke vereniging
 • U te kunnen bellen of e-mailen om de hulpvraag op te pakken of om u van informatie te voorzien

5-Computerprogramma’s of –systemen en documenten
Schuldhulpmaatje Heerhugowaard gebruikt de volgende computerprogramma’s, elektronische documenten of –systemen. 

Deze systemen zijn ontwikkeld door de vereniging Schuldhulpmaatje Nederland. De toegankelijkheid van de registratiesystemen zijn voor een beperkt aantal mensen toegankelijk.
Gelet op de aard en functie wordt beperkt toegang verkregen. 

Het doel van deze administratie is om de administratieve zaken efficiënter te laten verlopen door alles op één plaats op de slaan en voor de juiste personen beschikbaar te stellen.

Uw dossier is alleen toegankelijk is voor het schuldhulpmaatje die u helpt inzake uw hulpvraag en de coördinator. 
Anderen hebben geen toegang tot uw dossier.

6-De website:
Voor de bedrijfswebsite van schuldhulpmaatje Heerhugowaard wordt gebruik gemaakt van de landelijke website: www.schuldhulpmaatje.nl

Deze info is algemeen en voor iedereen toegankelijk.

7-Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schuldhulpmaatje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

8-Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar shm.heerhugowaard@gmail.com.
De coördinator zal dan contact met u opnemen om samen te bezien wat uw wensen hierin zijn.

U heeft indien nodig ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9-Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schuldhulpmaatje Heerhugowaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via shm.heerhugowaard@gmail.com